Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW
 
 
§ 1. Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży Biletów, znajdującego się pod adresem elektronicznym https://cwtp.evotickets.pl/. Klient każdorazowo przed zakupem biletu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Organizatora.
 
2. Serwis umożliwia Klientom zakup Biletu na wydarzenie, zwane dalej Konferencją, we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu i czasie lub w ramach kooperacji z innymi podmiotami, których jednak Organizatorem pozostaje Sprzedawca i to on ponosi odpowiedzialność za organizację Konferencji.
 
3. Dane Organizatora udostępnione są każdorazowo w Serwisie Sprzedawcy w odpowiedniej zakładce umożliwiającej zakup Biletu na Konferencję.
 
4. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z elektronicznego systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem elektronicznym https://cwtp.evotickets.pl/
 
5. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 
6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:
 
Serwis – internetowy system sprzedaży biletów znajdujący się pod adresem: https://cwtp.evotickets.pl/ za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Biletów na Konferencję bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 
Sprzedawca/Usługodawca – firma Drago Sp. z o.o. Sp. Kom. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Geodetów 21, posiadająca numer NIP: 583 334 84 22, REGON: 382941531, posiadająca wpis do KRS pod numerem: 0000779137, będąca właścicielem Serwisu;
 
Organizator – Sprzedawca, który jest odpowiedzialny wobec Klienta za przygotowanie, przeprowadzenie oraz prawidłową organizację Konferencji;
 
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument oraz Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu dokonuje zakupu Biletów;
 
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu;
 
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Biletu w Serwisie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
 
Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 
Bilet – dokument w formie elektronicznej, uprawniający do wstępu na Konferencję w terminie oraz miejscu określonym przez Organizatora;
 
Konferencja – wydarzenie organizowane przez Organizatora, na którą wstęp mogą mieć osoby posiadające ważny Bilet;
 
Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży Biletu, poprzedzona wyborem rodzaju Biletu oraz formą płatności;
 
Umowa – umowa sprzedaży Biletu, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 
Dane – dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
 
Cena – cena jednostkowa Biletu zamieszczona w opisie Biletu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
 
Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
 
 
§ 2. Zasady korzystania z Serwisu
 
1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, jak również wysyłanie i odbieranie przez te sieci danych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 
3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
niekorzystania z narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zautomatyzowany zakup biletów bez ingerencji klienta (tzw. boty),
 
korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
 
korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.
 
4. Usługodawca informuje, iż z uwagi na konieczność prowadzenia prac konserwacyjnych i technicznych, niezbędnych dla utrzymania Serwisu, może nastąpić czasowe i krótkotrwałe ograniczenie dostępu do Serwisu. Sprzedawca zobowiązuje się prowadzić prace konserwacyjne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Klientów.
 
5. Opisy, zdjęcia oraz znaki towarowe znajdujące się w Serwisie mogą być chronione prawami autorskimi ich właścicieli. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umie-szczania na innych stronach internetowych bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.
 
6. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@drago.pl
 
7. W celu należytego świadczenia Usług, Użytkownik powinien:
 
a) posiadać komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Safari 6, Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internetowej,
b) włączyć obsługę plików cookies,
 
c) włączyć obsługą języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
 
d) posiadać system operacyjny (np. iOS, Microsoft Windows XP, 7, Vista lub nowsze).
 
8. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 
9. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią internetową, jak również jakość usług operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się z siecią internetową w celu korzystania z Serwisu.
 
 
§ 3. Bilety oraz składanie Zamówień
 
1. Bilety na Konferencję poza Serwisem mogą być sprzedawane również w innych punktach sprzedaży internetowej i stacjonarnej Organizatorów oraz podmiotów partnerskich.
 
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień przez 24 godziny na dobę.
 
3. Bilety są odpłatne i wiążą się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty.
 
4. Przed złożeniem Zamówienia Klient dokonuje wyboru rodzaju Biletu, liczby Biletów oraz sposobu Płatności.
 
5. Cena za wybrane przez Klienta Bilety widoczna jest podczas składania Zamówienia.
 
6. Celem realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać Dane umożliwiające kontakt z Klientem, takie jak w szczególności:
 
- imię i nazwisko,
 
- numer telefonu,
 
- adres e-mail
 
- kraj.
 
7. W przypadku podania nieprawidłowych danych, które uniemożliwią identyfikację klienta, zamówienie może zostać anulowane.
 
8. Podanie powyższych Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Zamówienia.
 
9. Klient potwierdza chęć złożenia Zamówienia Biletu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” i tym samym wyraża wolę związania się Umową oraz dokonuje rezerwacji Biletu. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” oznacza dokonanie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 
10. Po opłaceniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu biletu oraz linkiem do jego pobrania. Regulamin nie jest wysyłany za pomocą maila.
 
11. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz dokonaniu Płatności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do strony, na której może pobrać bilet w formie PDF oraz kod kreskowy biletu.
 
12. Nieuiszczenie należności za złożone przez Klienta Zamówienie w terminie 24h od otrzymania potwierdzenia mailowego powoduje jego anulowanie.
 
13. W momencie wejścia na Konferencję Klient ma obowiązek okazać Bilet w formie papierowej (wydrukowany bilet) lub w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym.
 
14. Otrzymany przez Klienta Bilet stanowi dokument uprawniający Klienta do uczestnictwa w Konferencji, na którą został wystawiony.
 
15. Klient ponosi odpowiedzialność za przechowywanie przesłanego mu Biletu, w tym za jego zniszczenie, zgubienie czy kradzież przez osoby trzecie.
 
16. Zakazuje się kserowania, skanowania lub powielania w jakikolwiek sposób Biletów na Konferencję. Klient, który dopuszcza się tego typu czynności powinien liczyć się z możliwością utraty ważności kupionego Biletu.
 
17. Jeden Bilet uprawnia do wejścia na Konferencję jedną osobę.
 
 
 
§ 4. Płatności
 
1. Ceny Biletów podane na stronie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (23%).
 
2. Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
 
3. Metodą płatności akceptowaną przez Sprzedawcę jest przelew elektroniczny z wykorzystaniem serwisu płatności elektronicznych.
 
4. Klient zostaje automatycznie przekierowany do serwisu płatności elektronicznych.
 
5. Przed dokonaniem Płatności Klient ma obowiązek upewnić się, że nastąpiło prawidłowe przekierowanie do serwisu płatności elektronicznych.
 
6. Za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji odpowiada Tpay, należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Władysława Andersa 3 (61-894).
 
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
 
8. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 
9. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia Fakturę VAT. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt najpóźniej w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 
 
 
 
§ 5. Postępowanie reklamacyjne
 
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Umowa sprzedaży została wykonana niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a także w przypadku pozostawania przez Sprzedawcę w zwłoce, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na adres Sprzedawcy w formie pisemnej na adres:Drago Sp. z o.o. Sp. Kom., ul. Geodetów 21, Gdańsk (80-298) lub mailowo: biuro@drago.pl.
 
2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Klienta danych osobowych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, a także podanie w sposób jasny i przejrzysty sposób przyczyny złożenia reklamacji oraz zakresu działań, których wykonania Klient domaga się od Sprzedawcy.
 
3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 
4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta z prośbą o jej uzupełnienie.
 
5. Nieustosunkowanie się przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klienta zostanie powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.
 
7. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej wykonania Umowy, Sprzedawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji w całości lub części Klient otrzyma pisemne uzasadnienie.
 
 
§ 6. Odpowiedzialność i zwrot Biletów
 
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za organizację oraz przebieg Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji, Sprzedawca dokonuje zwrotu Płatności dokonanej przez Klienta w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o jej odwołaniu. Zwrot zostaje dokonany przy wykorzystaniu danych Klienta oraz tej samej formy płatności, którą wybrał Klient w trakcie dokonywania zakupu. W celu uniknięcia wątpliwości, odwołanie występu prelegenta/spikera na Konferencji, na której nie jest on jedynym występującym, nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu.
 
2. W przypadku zmiany terminu Konferencji, Klient może:
 
a) zachować Bilet na Konferencję odbywającą się w nowym terminie,
 
b) zrezygnować z udziału w Konferencji i zażądać zwrotu środków, których zwrot odbywa się na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
 
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielania rabatów i przeprowadzania czasowych promocji na stronie Serwisu. Rabaty oraz promocje obowiązują podczas składania Zamówienia i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w szczególności Klient nie może domagać się od Sprzedawcy zwrotu różnicy pomiędzy rzeczywistą Ceną uiszczoną przez Klienta a nową Ceną, po której Sprzedawca sprzedaje Bilety na warunkach promocyjnych, jeśli promocja nie obowiązywała w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 
 
§ 7. Dane osobowe
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Drago Sp. z o.o. Sp. Kom., ul. Geodetów 21, Gdańsk (80-298), która przetwarza dane Klientów w celu realizacji Zamówienia lub – w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji – w celu rozpatrzenia reklamacji.
 
2. W zależności od udzielonej przez Klienta zgody, jego dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz numer telefonu mogą być przetwarzane w celach marketingowych, przez co rozumie się także przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 
3. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
 
4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich aktualizacji.
 
5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 
 
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
 
1. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że umowa dotyczy usługi, o której mowa w ust. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 
3. Konsument oraz Klient Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo do skorzystania z wzoru odstąpienia od umowy określonego jako załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
4. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 nie przysługuje w przypadku usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeśli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi i tym samym nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży Biletu.
 
 
§ 9. Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.cowtrawie.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania nowego Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).
 
5. Sprzedawca informuje, że Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia postępowania w sporze pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
 
6. Konsument może także zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji, której zadaniem statutowym jest ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 
7. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 
 
Regulamin wchodzi w życie od dnia: 10.01.2024 r.